برچسب: پناهم بده

دانلود تصنیف قطعه ای از بهشت

دانلود تصنیف قطعه ای از بهشت زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی؟ بی پناهم، خسته ام، تنها؛ به دادم می رسی؟ گرچه آهو نیستم، اما پر از دلتنگیم ضامن چشمان آهوها، به دادم می رسی؟ از کبوترها که می پرسم نشانم می دهند گنبد و گلدسته هایت را، به دادم می رسی؟ ماهی […]

ادامه مطلب